Programma 2014

WESTERWOLDE LOKAAL

"Goed bestuur kan ook anders!"

Verkiezingsprogramma 2014-2018

 

Gaswinning

Westerwolde Lokaal wil duidelijkheid en openheid voor de inwoners ten aanzien van de gaswinning in onze gemeente. Onze gemeente moet er voor waken dat er geen situaties ontstaan zoals in de rest van de provincie.

 

Herindeling

Wij vinden dat een groot Westerwolde voldoende is, maar moeten wel in gesprek blijven en samenwerking zoeken met onze buurgemeenten. Concurrentie tussen gemeenten is naar onze mening niet in het belang van onze inwoners.

 

Thuiszorg

Kwalitatief goede thuiszorg moet in onze gemeente blijven. Ouderen mogen, na een langdurige samenleving schap niet worden gescheiden. Men moet zelf kunnen kiezen voor de woonplek waar zij thuiszorg willen ontvangen. Mocht dit een verzorgingstehuis zijn moeten ze ook de mogelijkheid hebben hier eventueel beiden te gaan wonen.

 

Onderwijs

In het lager onderwijs is de krimp in ons gebied al duidelijk merkbaar. Wij zijn dan ook van mening dat het samenvoegen van scholen noodzakelijk is. Dit is inmiddels ook al in gang gezet door het realiseren van drie grote scholen in de gemeente. Wel moeten wij kijken of er tijd en ruimte is voor de verschillen die de scholen hebben gehad (geloof). Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er een vestiging van het Voortgezet Onderwijs in onze gemeente aanwezig blijft.

 

Huisvesting

Naast het bouwen voor jongeren en starters, moet er aandacht zijn voor het bouwen van woningen die levensbestendig zijn. Ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Kortom de gemeente moet zorgen, in overleg met de woningbouwcorporaties, dat jonge gezinnen zich hier kunnen vestigen en dat anderen hier ook kunnen blijven wonen.

 

Ruimte en Recreatie

Ruimte en recreatie gaan prima samen. Kleine particuliere initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie moeten worden gestimuleerd en zijn een belangrijke economische factor voor de gemeente. Door het stimuleren worden er nieuwe economische impulsen gegeven en ontstaat er werkgelegenheid. Dit is van belang om de leefbaarheid in de kleine kernen te garanderen. Hoogwaardige landbouwgrond blijft behouden voor de landbouw en daar waar mogelijk komen er paden langs de sloten die openstaan voor recreanten.

 

Sport en Cultuur

Wij vinden het erg belangrijk dat onze inwoners sport en cultuur beleven, en dat dit gestimuleerd wordt. Door samenwerking van instellingen zoals de muziekschool, theaterschool en scholen, zijn de kinderen actief bezig met muziek en cultuur. Daarnaast zijn wij van mening dat de verenigingen de spil in de samenleving zijn.

 

Economie en werkgelegenheid

Wij willen graag de lokale economie stimuleren. Daar waar mogelijk moeten bestaande en startende ondernemers worden geholpen en ondersteund. Wij zijn dan ook voorstander van een ondernemersloket.

 

Verkeer

Er moet een goede aandacht komen voor de verkeersveiligheid in onze gemeente. Met name de situatie bij scholen baart ons zorgen. Maar ook de sluiproutes hebben hun aandacht nodig. Daarnaast vinden wij een betaalbaar en goed bereikbaar openbaar vervoer belangrijk.

 

 

 

info en copyrights Westerwolde lokaal 2014

 

Samen met onze burgers opkomen voor een goed lokaal bestuur, dat is wat wij willen. Maar dan wel zo concreet mogelijk. Duidelijk en eenvoudig.